Prawo


USTAWY

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87)

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21)

 

UCHWAŁY RADY GMINY

Uchwała Nr XIII/113/2015 z dnia 30 września 2015 r. - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna.

Uchwała Nr IX/72/2015 z dnia 20 maja 2015 r. - w sprawie zmiany uchwały NR XXIV/273/2012 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr V/30/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/271/2012 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXXV/378/2013 - w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna 

Uchwała Nr XXVII/272/2012 – w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna.

Uchwała Nr XXXIII/342/2013 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/272/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna.

Uchwała Nr XXVII/273/2012 – w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, wraz z uzasadnieniem.

Załącznik nr 1 - Deklaracja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wzór deklaracji - 10 zł

Wzór deklaracji - 20 zł

Uchwała Nr XXVII/271/2012 – w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, wraz z uzasadnieniem.